Back

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Уведомени сме, че снимки на детето/децата ни могат да бъдат публикувани в интернет, респективно на интернет страницата на българското училище www.bulgarischeschulemuenchen.de във връзка с културни мероприятия и участия на училището. Това става по усмотрение на ръководството на дружеството. В случай че не съм съгласен да бъдат публикувани снимки, ще уведомя писмено ръководството на дружеството. Уведомени сме изрично и сме съгласни в такъв случай детето/децата ни да не може/ не могат да участва/-т в тържествата на Българското училище. 
Тази декларация важи за целия период, през който детето/децата ни посещава/ -т училището.