Патрон на училището

Паисий Хилендарски е автор на първата история на българите. Живял е по време на османското владичество. Бил е монах в Хилендарския манастир, откъдето идва и името му. Истинското му име се предполага, че е Пенко Банов. Роден е през 1722 година в град Банско. За неговия живот, за детството и младостта му има оскъдни исторически сведения.

На 23 години той става монах в Хилендарския манастир на Света гора. Две години събира и систематизира източници от книгохранилищата на Атон, обикаля други манастири в България и Австрия, за да събира сведения за историята на своя народ. През 1762 година завършва своя труд – „История славянобългарска”.

В нея той разказва за величието на средновековна България, за храбростта на мъжете й, за славните й битки и победи. Прилага и летопис на българските владетели – от създаването на държавата при хан Аспарух, законите на Крум Страшни, просветното дело на цар Симеон Велики, разказва за светите братя Кирил и Методий, техните ученици и за още много други велики българи.

След написването на труда си, той поема из българските земи, за да го разпространява. Помагат му още много монаси и последователи, които преписват книгата и я препредават на българите.

Просветното дело на Паисий бележи началото на българското Възраждане. Той е и първият български будител и духовен водач.

Паисий Хилендарски е канонизиран за светец от Българската православна църква.

Гордеем се да бъдем негови потомци!

За дружеството

Дружество с идеална цел „Българско училище в Мюнхен „Паисий Хилендарски”

Дружество с идеална цел „Българско училище в Мюнхен „Паисий Хилендарски” е учредено през септември 2008 г., в навечерието на 100-годишнината от обявяването на независимостта на България.

Основни цели на дружеството са изучаването и преподавенето на  български език,  история и география на България на български деца, и запознаване с българската култура и традиции. 

Една от основните дейности на дружествоте  е да развива и организира дейността на  училището в качеството му на ръководен орган. 

Член на дружеството може да стане  всеки, след попълване на формуляр за членство.

Със записване на дете/деца в училището един от родителите става автоматично член на дружеството, след заплащане на членския внос от 15 Евро. Всеки член на дружеството има право на глас при вземането на решения, свързани с развитието и дейността на училището и да бъде избиран в управителния съвет на дружеството.

Регистрационна форма за членство

Моля изпратете попълнения формуляр на адрес:

Bulgarische Schule in München Paisii Hilendarski e.V.
Postfach 10 66
85501 Ottobrunn

Управителен съвет

Управителният съвет на дружеството се състои от трима члена – председател, заместник председател и ковчежник, които се избират за срок от две години от членовете на дружеството. 

Председател: Вергиния Здравкова
Зам.председател: Вера Манева
Финансов отговорник: Силвия Нгуен

Aдминистративен секретар: Здравка Филева.

Родителски съвет

За учебната 2018/2019 година родителският съвет е в състав от 15 членове с председател Искра Соколова.

Педагогически екип